Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie


"Szkoła wielka jak świat"
Rozdział I


Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Szkoła wielka jak świat". Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach,
Priorytetu IX Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest w okresie od października 2010 r. do czerwca 2012 r. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu.
Uczestnikami projektu jest minimum 240 uczniów klas I -VI. Ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych należy do kompetencji Koordynatora Projektu. Sprawy nieobjęte regulaminem powinny być zgłaszane do Koordynatora Projektu.

Rozdział II


Cele i zakres realizacji projektu


Celem ogólnym projektu "Szkoła wielka jak świat" jest takie ukształtowanie naszych wychowanków i wychowanek, aby wyposażeni w podstawowe umiejętności kluczowe, pozbawieni kompleksów, pewnie wkraczali w szeroko rozumiany świat kultury, sztuki i nauki.
Cele szczegółowe projektu:
- promowanie rozwoju jednostek w kierunku rozwoju ich potencjalnych możliwości osobowościowych i intelektualnych
- zapobieganie stresom i izolacji społecznej uczniów osiągających niższe wyniki w nauce, wyobcowanych z grup rówieśniczych
- stworzenie uczniom i uczennicom alternatywnych możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez zorganizowanie szerokiej gamy interesujących zajęć pozalekcyjnych
- umożliwienie bezpośredniego kontaktu z kulturą , sztuką i nauką poprzez organizację wycieczek do miejsc to umożliwiających
- wyposażenie uczniów i uczennic w praktyczne umiejętności posługiwania się technologią informacyjną , niezbędną do poznawania świata
- doskonalenie umiejętności językowych umożliwiających swobodne poruszanie się we współczesnym świecie
W naszym projekcie szczególny nacisk kładziemy na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych skierowanych dla obu płci, oferujących rozwój umiejętności kluczowych, z naciskiem na wykorzystanie w edukacji ICT i kształcenie umiejętności posługiwania się językami obcymi oraz biegłości w naukach przyrodniczo - matematycznych.


Rozdział III


Zasady rekrutacji uczestników projektu


I. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację
1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie przeprowadzi Szkoła Podstawowa nr 18 - realizator projektu.
II. Uczestnicy projektu
1. Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie szkoły z klas I - VI
2. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych min.240 osób spełniających określone wymagania.
3. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych ankiet, wymaganej liczby uczestników projektu, szkoła zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania ankiet rekrutacyjnych.
III. Proces rekrutacji
1. Proces pierwszej rekrutacji rozpocznie się 1 października 2010 r. i trwać będzie do 12 października 2010 r. Kolejna rekrutacja w roku szkolnym 2011/2012 odbędzie się we wrześniu 2011.
2. Ankieta dotycząca udziału dziecka w zajęciach pozalekcyjnych będzie dostępna dla wszystkich uczniów szkoły, poprzez nauczycieli wychowawców.
3. Ankietę należy zwrócić do wyznaczonych nauczycieli do dnia 5 października 2010r.
4. Ankieta zawierać będzie pytania dotyczące podstawowych danych osobowych ( imię i nazwisko, klasa), jak również pole wyboru, w którego rodzaju zajęciach dziecko chciałoby uczestniczyć.
5. Deklaracje udziału otrzymają uczniowie i uczennice zakwalifikowani do zajęć. Zostaną wypełnione i podpisane własnoręcznie przez rodziców bądź opiekunów prawnych, których dzieci zamierzają wziąć udział w projekcie. Zawierać będą dane osobowe i adresowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wszelkie zajęcia mają charakter dobrowolny, nieodpłatny oraz prowadzone są w formie zajęć pozalekcyjnych.
7. Udział w zajęciach objętych projektem jest możliwy wyłącznie za zgodą rodziców.
8. Deklarację udziału należy złożyć u wychowawcy w terminie do 11 października 2010 r., a kolejną do 15 września 2011r.
9. Wybór uczestników projektu zostanie dokonany uwzględniając potrzeby, zdolności i zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym i mających różnorodne problemy ( emigracja, sieroctwo, brak opieki), dzieci sprawiające kłopoty wychowawcze, mające trudności w nauce oraz wymagające opieki psychologiczno - pedagogicznej.
10. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans, z parytetowym udziałem dziewcząt i chłopców w większości zajęć.
11. Głównym kryterium będzie kryterium czasu czyli do udziału w dodatkowych zajęciach zakwalifikowani zostaną uczniowie i uczennice aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianego dla każdej grupy.
12. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której będą wchodzić specjalista ds. logistyki i promocji, koordynator oraz wicedyrektor szkoły i ustali ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
13. W przypadku większej ilości chętnych przewiduje się dodatkowe kryterium w postaci zaleceń poradni specjalistycznych oraz opinii wychowawców.
14. Osoby niezakwalifikowane do udziału w zajęciach zostaną wpisane na listę rezerwową i w przypadku pojawienia się wolnego miejsca w poszczególnych grupach będą mogły korzystać z zajęć, zgodnie z chronologią zapisów na liście rezerwowej.
IV. Ogłoszenie wyników
1. Lista osób, które zakwalifikowały się do projektu oraz lista rezerwowa, zostaną ogłoszone na gazetce samorządu uczniowskiego 12 października 2010r. oraz na stronie internetowej.
2. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wymienione na liście zgodnie z podziałem na rodzaje zajęć.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych kandydatów na jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
5. Po dokonaniu rekrutacji, z przedstawicielem ustawowym ucznia (rodzic lub opiekun prawny) podpisana zostanie deklaracja uczestnictwa w projekcie, zawierająca oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach POKL. Przedstawiciel ustawowy ponosi prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z deklaracji uczestnictwa. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego deklaracji uczestnictwa w projekcie będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału ucznia w projekcie.
Kryteria wyboru nauczycieli
I. Podmiot odpowiedzialny za nabór nauczycieli
1. Wyboru nauczycieli dokonuje Koordynator projektu oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
II. Kryteria naboru nauczycieli
1. Doświadczenie w pracy z uczniami z określonej grupy wiekowej i w wyznaczonym projektem zakresie.
2. Posiadanie wymaganego do danych zajęć wykształcenia.
3. Autorstwo lub współautorstwo programu do zajęć, tożsamego z programem ministerialnym, ale nie identycznego.
4. Znajomość środowiska uczniów i potrzeb uczniów.
5. Stałe doskonalenie zawodowe.
6. Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami.
7. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, podpisania deklaracji do udziału w projekcie, wypełnionego formularza osobowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach POKL oraz do dołożenia wszelkich starań, aby uczniowie uczestniczyli w zajęciach i je ukończyli.


Rozdział IV


Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie


I. Organizacja zajęć pozalekcyjnych
W okresie od 12.10.2010 r. do 30.05.2012 r., w terminach zgodnych z kalendarzem szkolnym, zrealizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne:
DLA KLAS I - III
- ceramiczne-100h
- artystyczne-50h
- teatralne-70h
- taneczne-70h
- informatyczne-70h
- z języka angielskiego-70h
- sportowe z gier i zabaw-70h
- z Klubu Europejskiego-70h
- warsztaty psychoterapeutyczne-36h
DLA KLAS IV - VI
- teatralne-70h
- informatyczne-70h
- z języka angielskiego-70h
- z języka niemieckiego-70h
- z Klubu Europejskiego-70h
- Przyjazna Matematyka-140h
- Przyrodniczego Koła Eksperymentalnego-70h
Zajęciami objęci będą uczniowie naszej szkoły.
Plan zajęć ustala nauczyciel prowadzący, zgodnie z założeniami projektu. Ogółem zrealizowanych zostanie 1166 godzin zajęć pozalekcyjnych. Liczebność grupy zajęciowej w ramach zajęć pozalekcyjnych wynosi 15 osób, a w przypadku zajęć teatralnych, artystycznych 20 osób, natomiast liczebność grupy zajęć terapeutycznych wynosi 10 osób. Uczestnicy projektu otrzymają gadżety. Uczniom każdorazowo zapewniony zostanie poczęstunek. Każdy uczestnik ma prawo do udziału w darmowej wycieczce. Listę uczestników wycieczki tworzy się uwzględniając zapisy wniosku o dofinansowanie oraz indywidualne predyspozycje i potrzeby uczestników.
II. Uczestnictwo ucznia w zajęciach pozalekcyjnych
Uczeń zobowiązany jest do udziału w zajęciach w czasie trwania projektu. Obecność ucznia sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela. Uczeń / uczennica, który uczestniczył w wybranej przez siebie formie wsparcia minimum przez okres jednego roku szkolnego uznawany jest jako osoba kończąca udział w projekcie. Realizator projektu może uznać uczestnika za kończącego udział w projekcie również w innych sytuacjach, po przeanalizowaniu każdego indywidualnego przypadku. Uczestnictwo ucznia w zajęciach jest równoznaczne z otrzymaniem przez niego poczęstunku. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, w takim przypadku jego przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie). Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu. Uczniowie wypełniają ankiety ewaluacyjne. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie. Za wymienione obowiązki ciążące na uczniu pełną odpowiedzialność ponosi jego przedstawiciel ustawowy.
III. Realizacja zajęć przez nauczyciela
Nauczyciel realizujący zajęcia w ramach projektu jest zatrudniony na podstawie umowy cywilno - prawnej i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 51,04 zł brutto za godzinę zajęć. Rozliczenie za zrealizowane zajęcia prowadzone jest w oparciu o sporządzoną dokumentację zajęciową, na którą składa się dziennik zajęć wraz z listą obecności uczniów oraz miesięczna karta pracy prowadzącego zajęcia. Do zadań nauczyciela należy również realizacja zajęć zgodna z programem opracowanym w ramach projektu oraz współpraca z koordynatorem projektu i ekspertem do spraw logistyki.
Zadaniem nauczyciela jest także obserwacja postaw uczestników i motywacji do zajęć zgodnie z rezultatami miękkimi projektu, którymi są:
- nabycie umiejętności z zakresu autoprezentacji, umiejętności interpersonalnych i asertywności
- przełamanie barier związanych z wyzwaniami jakie niesie współczesny świat, z podejmowaniem decyzji, z lękiem przed odrzuceniem przez grupę rówieśników
- podniesienie umiejętności posługiwania się technologią ICT
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i językiem niemieckim w sytuacjach dnia codziennego
- poszerzenie wiedzy na temat krajów UE, ich zwyczajów, kultury i tradycji
- zlikwidowanie tremy i obawy przed wystąpieniami publicznymi
- rozwijanie talentu aktorskiego poprzez udział w przedstawieniach teatralnych
- przełamanie stereotypu dotyczącego matematyki jako przedmiotu trudnego
- kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie programu klas IV - VI
- rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i prowadzenia doświadczeń
- rozbudzenie wrażliwości i rozwijanie zdolności manualnych podczas tworzenia prac plastycznych i ceramicznych
- kształtowanie zdolności ruchowych i wyczucia rytmu poprzez taniec i ruch przy muzyce
- podniesienie sprawności fizycznej i cech motorycznych uczestników zajęć sportowych
Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu otrzymuje środki dydaktyczne oraz materiały potrzebne do jego realizacji.
IV. Struktura zarządzania projektem
1. Koordynator projektu - odpowiada za koordynację wszystkich działań projektowych, w szczególności za zgodność działań z harmonogramem, za prawidłowe zarządzanie budżetem i jego rozliczanie. Do jego obowiązków należy ścisła współpraca z pozostałymi członkami kadry zarządzającej, szczególnie z ekspertem ds. rozliczeń i finansów. Koordynator zajmuje się przydziałem zadań dla kadry zarządzającej i prowadzących zajęcia oraz opiekunów podczas wycieczek
2.Ekspert ds. logistyki i promocji - zajmuje się ułożeniem planu zajęć pod względem logistycznym, z zapewnieniem optymalnych warunków bazowych i niematerialnych. Zajmuje się promocją projektu, dba o kontakt z mediami, jest odpowiedzialny za optymalne promowanie projektu wśród uczniów, rodziców i w środowisku lokalnym.
3.Ekspert ds. monitoringu i ewaluacji - diagnozuje realizację projektu, przygotowuje materiał badawczy ( np. ankiety), analizuje jego wyniki. Dba o systematyczne realizowanie celu głównego projektu i celów szczegółowych. Sporządza raporty merytoryczne dot. postępu w realizacji projektu w każdym okresie rozliczeniowym ( co 3 miesiące). Bada poziom zadowolenia uczestników i prowadzących zajęcia. Współpracuje z koordynatorem.
4.Ekspert ds. rozliczeń i finansów - odpowiada za rozliczenie projektu, sporządzanie miesięcznych kart pracy, przygotowanie umów, księgowanie wydatków, dba o stosowanie zapisów Prawa Zamówień Publicznych. Współpracuje z koordynatorem.
Dodatkowo wyznaczono osoby wspierające dla kadry zarządzającej:
1.administrator strony WWW - tworzy na stronie szkoły zakładkę na temat projektu, prowadzi jej aktualizację
2.asystent ds. zaopatrzenia i organizacji zajęć - dba o przygotowanie zajęć, w szczególności o sprzęt, poczęstunek i materiały dydaktyczne


Rozdział V


Monitoring i ewaluacja projektu


Monitoring i ewaluacja projektu prowadzone będą w trakcie całego okresu trwania projektu. Monitoring i ewaluacja będą polegały na zbieraniu, analizowaniu i interpretowaniu ilościowych i jakościowych danych celem zapewnienia zgodności realizacji projektu z zakładanymi rezultatami oraz sprawdzenia skuteczności podjętych działań. W ramach ewaluacji uczestnicy projektu (uczniowie i nauczyciele) poddani zostaną badaniom ankietowym mierzącym oczekiwania wobec projektu, posiadany poziom zadowolenia oraz bieżącą ocenę realizacji projektu. Monitorowanie realizowanych zajęć odbywać się będzie poprzez: kontrolę frekwencji na zajęciach, obserwacje i rozmowy z uczestnikami, wytwory uczniów powstałe podczas zajęć pozalekcyjnych będą wyeksponowane na wystawie dla środowiska lokalnego ( np. Dzień Otwartych Drzwi). Powstaną księgi z wytworami prac dziecięcych z wykorzystaniem technologii ICT oraz znajomości języków obcych. Zostaną stworzone materiały promocyjne w formie gadżetów dla wszystkich uczestników i uczestniczek projektu oraz osób wspierających realizację projektu.
Ekspert do spraw logistyki i promocji stale monitoruje systematyczność prowadzenia zajęć. Nauczyciele raz w miesiącu przekazują zbiorczą informację z liczby zrealizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych, a raz na kwartał sprawozdanie merytoryczne. Każdy nauczyciel ma obowiązek na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca przedstawić harmonogram zajęć na przyszły miesiąc oraz niezwłocznie poinformować koordynatora o zaistniałych w nim zmianach. Dane z monitoringu i ewaluacji będą na bieżąco wprowadzane do elektronicznej bazy danych, przetwarzane i prezentowane w sprawozdaniach okresowych i końcowych oraz na stronie internetowej projektu.


Rozdział VI


Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje koordynator projektu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu pt.: "Szkoła wielka jak świat".
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10. 2010 r. i może ulec zmianie.
5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych.