W Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu w październiku 2010 r.
rozpoczęła się realizacja projektu "Szkoła wielka jak świat".
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jest to projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt będzie realizowany od 1 października 2010 do 31 maja 2012 r.


Celem ogólnym projektu "Szkoła wielka jak świat" jest doskonalenie umiejętności kluczowych, kreatywnego myślenia,
właściwego kierowania emocjami, rozwiązywania problemów, które umożliwią naszym uczniom
podejmowanie trafnych decyzji w karierze szkolnej.

Zorganizowano ciekawą i bogatą ofertę zajęć również psychologicznych, co pozwoli na dobre przygotowanie
dzieci do dorosłego życia, wyposaży ich w potrzebne kompetencje w zakresie ICT,
języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Działania szkoły zmierzają w kierunku zabezpieczenia dzieciom spędzania czasu wolnego
w sposób jak najbardziej korzystny, wpływający na wszechstronny ich rozwój.
Zajęcia pozalekcyjne są przeznaczone dla dziewcząt i chłopców uczących się w dwóch grupach wiekowych:
w klasach I - III i IV -VI.


Ogromnym sukcesem projektu jest zaadaptowanie korytarza szkolnego na salę komputerową.
Nowopowstałe pomieszczenie wyposażono w laptopy dla uczniów.
Z sali korzystać będą uczniowie podczas zajęć pozalekcyjnych, nie tylko informatycznych, ale i pozostałych.
Zakupiono pomoce dydaktyczne, które posłużą do uatrakcyjnienia zajęć i lepszego poznania otaczającego świata.

Obecnie sala wygląda tak:.